§1. DEFINICJE

 

 1. Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy, zwany w dalszej części “Funduszem”, jest formą gromadzenia dobrowolnych wpłat, których celem jest pomoc w kosztach rehabilitacji osób poszkodowanych w wyniku wypadku paralotniowego.
 2. Darczyńcą Funduszu jest każdy, kto zdecyduje się wpłacić dowolną kwotę pieniędzy w PLN na konto Funduszu, stworzone przy Gdyńskim Stowarzyszeniu Paralotniowym “Glide Club Gdynia”.

 

 

§2. CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA FUNDUSZU

 

 1. Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie poszkodowanych w wypadkach paralotniowych w formie ponoszenia kosztów ich rehabilitacji, leczenia i ewentualnego zakupu (lub kosztów wypożyczenia) przedmiotów służących do szybszego powrotu do zdrowia (zalecanych przez lekarza), ewentualnie przedmiotów wspomagających możliwości ruchowe poszkodowanego (takie, jak kule, wózki inwalidzkie etc.)
 2. O udzieleniu przez Fundusz pomocy decyduje Rada Pilotów, której sposób działania opisany jest w §3.
 3. Fundusz nie będzie udzielał pomocy w formie gotówkowej, a tylko poprzez opłacanie rachunków wystawianych przez instytucje, lub osoby trudniące się rehabilitacją powypadkową i rehabilitacją niepełnosprawnych.
 4. Fundusz nie będzie pokrywał kosztów hospitalizacji, lub pierwszej pomocy, które zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym ZUS, jak również Fundusz nie będzie pokrywał kosztów leczenia za granicą. Fundusz może natomiast pomagać w uniesieniu kosztów rehabilitacji powypadkowej pilotów paralotni, co jest głównym celem Funduszu.
 5. Z pomocy funduszu może korzystać każdy, kto uległ wypadkowi podczas uprawiania sportu paralotniowego, niezależnie od posiadanego stopnia wyszkolenia, czy przynależności do klubu, czy organizacji skupiających paralotniarzy. Fundusz może również udzielać wsparcia osobom, które nigdy nie były Darczyńcami Funduszu, ale, w wyniku wypadku paralotniowego znalazły się w sytuacji, gdy statutowa pomoc Funduszu jest im potrzebna.
 6. Fundusz jest dobrowolną formą zbiórki pieniędzy. Wpłacanie jakichkolwiek kwot na jego konto nie upoważnia do jakichkolwiek przywilejów.
 7. Fundusz nie jest organizacją zorientowaną na generowanie zysku. Pieniądze wpłacone na konto Funduszu pozostają wspólna własnością wszystkich Darczyńców i jako takie mogą być przeznaczone tylko na realizację Celów Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §5.
 8. Bycie Darczyńcą Funduszu nie jest żadnym atutem w sytuacji, gdy potrzebujących jest więcej, niż środków. W takim wypadku pomoc udzielana będzie proporcjonalnie do potrzeb wszystkich poszkodowanych, którym Fundusz zdecydował się pomagać, proporcjonalnie do możliwości finansowych Funduszu.

 

 

§3. RADA PILOTÓW

 

 1. Udzieleniu, lub nie udzielaniu pomocy przez Fundusz decyduje Rada Pilotów (zwana dalej Radą) składająca się, z co najmniej pięciu cieszących się zaufaniem pilotów paralotniowych, reprezentujących różne środowiska z całej Polski. O decyzji decyduje większość głosów. Wszystkie głosy pilotów - członków Rady są tak samo ważne.
 2. Liczba członków Rady nie może być parzysta.
 3. Rada wybierana jest na rok kalendarzowy.
 4. Po roku każdy z pilotów - członków Rady może zostać odwołany o ile na przed końcem listopada roku, w którym uczestniczy w radzie, co najmniej 20 Darczyńców Funduszu skieruje do Zarządu Stowarzyszenia Glide Club Gdynia pisemne petycje z żądaniem jego odwołania i propozycją pilota, który miałby zostać nowym członkiem Rady.
 5. Imienna lista pilotów – członków Rady jest dostępna na stronie internetowej Funduszu.
 6. Uczestnictwo w Radzie jest formą działalności charytatywnej i nikt nie może spodziewać się z tego tytułu żadnych uposażeń, ani preferencji w przypadku, gdyby sam miał zamiar ubiegać się o pomoc Funduszu.

 

 

§4. WPŁATY NA KONTO FUNDUSZU

 

Darczyńcy mogą wpłacać pieniądze na konto Funduszu w trojaki sposób:

 1. jako stałe polecenie przelewu opatrzone tytułem Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy,
 2. jako jednorazową darowiznę opatrzoną tytułem Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy,
 3. jako wpłatę celową przeznaczoną na rzecz konkretnego, wskazanego przez Darczyńcę poszkodowanego w wypadku. W takim przypadku Darczyńca zobowiązany jest opatrzyć polecenie przelewu stosownym komentarzem.

 

 

§5. WYPŁATY Z KONTA FUNDUSZU
NIEPRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH

 

 1. Za pomocą środków finansowych zebranych na koncie bankowym Funduszu można jedynie realizować Cele Funduszu i ponosić koszty utrzymania Funduszu
 2. Przez koszty utrzymania Funduszu rozumie się koszty utrzymania konta bankowego i koszty prowadzenia księgowości Funduszu
 3. W przypadku, kiedy całkowite, miesięczne koszty utrzymania Funduszu przez okres 6 miesięcy będą większe od wpływów na konto Funduszu Zarząd Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy “Glide Club Gdynia” wraz z Radą Pilotów może podjąć decyzję o rozwiązaniu, lub zawieszeniu działalności funduszu.
 4. W przypadku decyzji o zawieszeniu, lub rozwiązaniu działalności Funduszu Zarząd Stowarzyszenia Glide Club Gdynia wraz z Radą Pilotów zobowiązany jest do powiadomienia o powzięciu takiej decyzji na dwa miesiące przed jej wykonaniem poprzez:
      - stronę internetową Funduszu
      - anons w istniejących pismach paralotniowych
      - informację umieszczoną na grupie dyskusyjnej pl.rec.paralotnie.
 5. W przypadku, gdy na koncie Funduszu po jego rozwiązaniu pozostaną jakiekolwiek środki, wszystkie one zostaną przekazanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

 

§6. WYPŁATY NA CELE STATUTOWE

 

 1. Fundusz może udzielić wsparcia finansowego, zgodnego z literą Celów Funduszu tylko na skutek pisemnej prośby o wsparcie skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy Glide Club Gdynia.
 2. W ciągu 1 tygodnia od wpłynięcia takiej prośby jej treść zostanie opublikowana na stronie internetowej funduszu
 3. Rada Pilotów ma 10 dni od daty opublikowania prośby na wypowiedzenie się w sprawie decyzji o pomocy. Jeśli w tym czasie któryś z członków Rady Pilotów nie wypowiedział się – jego głos uznaje się za glos za udzieleniem pomocy.
 4. Piloci – członkowie Rady Pilotów wypowiadają się za pomocą listów e-mail skierowanych do strony internetowej Funduszu i każdy może zapoznać się z ich opinią.
 5. Rada Pilotów decydując o przyznaniu pomocy określa jednocześnie jej wysokość i czas trwania.
 6. Skarbnik Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy “Glide Club Gdynia” realizuje decyzje Rady Pilotów biorąc pod uwagę bieżące finansowe możliwości Funduszu. W przypadku niedoboru środków Skarbnik dokonuje proporcjonalnej redukcji przekazywanych środków.
 7. Pomoc realizowana jest wyłącznie w formie przelewów z konta Funduszu.
 8. Na stronie internetowej Funduszu najpóźniej do 15 kolejnego miesiąca pojawiać się będzie aktualizacja stanu konta Funduszu wraz z informacja o wysokości wpływów na konto i wydatkowanych środków. Ta informacja również będzie dostępna dla każdego, kto odwiedzi tę stronę.